- تعريف ترس،تفاوت ترس با اضطراب

     - مراحل ترس در جريان رشد

    - علل ترس كودكان(6 علّت)

      - روش هاي پيشگيري(8 روش)

      - شيوه هاي كلي درمان ترس كودك(8 روش)

      - نكته هايي ويژه درباره انواع ترس هاي كودك

     -ترس نوجوان از تاريكي،دزد،جن،مرگ،جدايي

    -ترس غير طبيعي نوجوان