-    تعريف تنبيه

-    كودكمان راتنبيه كنيم يا نه؟

-      آثار مخرّب تنبيه (6 اثر)

-    روش هاي جايگزين تنبيه بدني روش مستقيم و روش غير مستقيم

-     شرايطي كه در تنبيه بايد رعايت شود(10 شرط)

   - چند نكته مهم در تنبيه كودكان