-     تقدم تشويق  بر تنبيه

-     فوائد آن،نكاتي مهم در اين زمينه

-       انواع تشويق