-    نتايج تكريم شخصيت و احترام كودكان

-        راههاي تكريم شخصيت (20 راه)

-     نمونه هايي از اهانت به شخصيت كودكان (5 نمونه)