-     اظهارمحبت

-       محبت خود رامشروط نكنيد.

-       زيان هاي افراط در محبّت

  -  راههاي ابراز محبت