-       فشارهاي روحي

-     نشانه هاي اضطراب

-    لزوم از بين رفتن اضطراب

-       پيشگيري از اضطراب شديد

-     علل استرس و درمان آن