-      سخت خوابيدن، سخت بيدار شدن از خواب

-      بيرون آمدن از بستر

  - پناه بردن كودك به اتاق والدين

-    چگونگي بيدار كردن كودك از خواب

-       غرُ غرُ صبحگاهي،درگيري صبحگاهي،مشكل صبحانه نخوردن