- راههاي دوست يابي

-    ملاك هاي دوست خوب

-     اثرپذيري از دوستان

-       آثار منفي و مثبت دوستان

 

-   جلوگيري از دوست يابي فرزند

-       علل گرايش  نوجوانان به دوستان نامطلوب

 -   منع ارتباط نوجوانان  با همسالان

-      قطع ارتباط نوجوان با دوستان نامطلوب