مدّت زمان: 3 جلسه

 صورت رفتاری لجبازان

حالات  کودکان لجباز

ریشه واساس لجبازی ها

علل و انگیزه های لجبازی

عوامل افزاینده لجبازی

روشهای درمان