مدّت زمان: 3 جلسه

-انواع خشم

- زیان خشم ،عوامل پدیدآورنده خشم

- عوامل تشدید کننده

- موضع گیری در حین خشم

- کنترل های لازم