مدّت زمان: 3 جلسه

-حالات ورفتار

- علل و غرض بددهنی

-بد دهنی در چه کسانی بیشتر است؟

-روشهای درمان