مدّت زمان: 3 جلسه

-شیوه های دشمنی

- جهت دشمنی ، دشمنی نشانه چیست؟

- علل دشمنی، عوامل افزاینده دشمنی

- راههای درمان