مدّت زمان: 3 جلسه

-ناسازگار کیست؟ ، ملاک های ناسازگاری؟

- روحیه، حالات وویژگی ها

- علل وانگیزه های ناسازگاری

- درمان