مدّت زمان: 3 جلسه

-توجیهات کودکان از دعوا

-علل درگیری ها

-موضع والدین

-درمان