مدّت زمان: 1 جلسه

-عوامل موثر در تنبلی کودکان

- نقش خانواده در بروز تنبلی

- شناخت و راه کارهای پیشگیرانه

- توصیه هایی برای حذف مشکل تنبلی