مدّت زمان: 1 جلسه

-نشانه های آدم حسود

- بازی حسود شناسی  چرا بچه ها حسود میشوند؟

- روشهای درمان حسادت در کودکان