مدّت زمان: 1 جلسه

-چرا بچه ها دزدی میکنند؟

-چگونه مالکیت را آموزش دهیم؟

-نباید هایی که باید به آنها توجه کرد

-توصیه هایی مهم برای والدین