مدّت زمان: 1 جلسه

-کم روها چه نشانه هایی دارند؟

-علت های کم رویی کودکان

-پیامدهای کم رویی کودکان

-راههای درمان کم رویی