مدّت زمان: 1 جلسه

-قضیه از کجا آب میخورد؟

- علت های زیستی و روانی بی حوصلگی

-راهکارهایی برای سرگرم کردن کودکان

-چند نکته مهم درباره بی حوصلگی کودکان