مدّت زمان: 1 جلسه

-وقت اختصاصی برای کودکان

-دیدن وقت های مشترک و معمولی

-والدین واصرارهای کودکان

- نبایدهای توجه به کودک