مدّت زمان: 1 جلسه

-پیش فرض های نظری مشاوره ازدواج

-چه کسانی آمادگی لازم برای ازدواج ندارند

-مقوله های پیش بینی کننده ازدواج

-آسیب شناسی ازدواج

-باورهای غلط در ازدواج

-فاکتورهای پیش بینی کننده ازدواج موفق

-اگر چنین هستید ازدواج نکنید