مدّت زمان: 1 جلسه

-توصیه کلی به مراجعان در آستانه ازدواج

-واقعیت های اساسی در رابطه با ازدواج

-باورهای غیر منطقی که افراد اغلب درباره انتخاب همسر دارند