مدّت زمان: 1 جلسه

1) آشنایی با موضوع ازدواج واهداف آن

2) مهارت های تدوین ملاک های انتخاب همسر

3) انتخاب همسر مناسب وهم کفو

4) انواع شناخت های نادرست نسبت به ازدواج