مدّت زمان: 3 جلسه

-مشکلات در مسیر خواستگاری

-اولویت بندی ویژگی های مطلوب

-آنالیز فرایند خواستگاری (چه بپرسیم)

-توصیه های دین

-توصیه های روان شناختی

-هنر طرح سؤال –انواع سؤالات

-تجزیه وتحلیل سؤالات وپاسخ های طرف مقابل

-جهت دهی مسیر بحث