مدّت زمان: 3 جلسه

-آزمون گفتگو ونمره گذاری آن

-موانع شایع در راه گفتگو

-مهارت های لازم برای گوش دادن

-سبک گفتگوی شما چگونه است ؟

-الگوهای گفتگو و صمیمیت چیست؟

-ویژگی های ارتباط بد چیست؟

-موانع گوش دادن کدامند؟

-مؤلفه های ارتباط چیست؟

 

      اصول صحبت کردن کدامند