مدّت زمان: 2 جلسه

-انواع تفاوت های زن ومرد

-کارکردهای زنان چیست؟

-نقش ها ومسؤلیت ها

-حقوق متقابل زن وشوهر