مدّت زمان: 2 جلسه

-اختلاف چه فوایدی دارد؟

-ملاک های سازند بودن حل اختلاف

- قواعد حل اختلاف