مدّت زمان: 5 جلسه

-تصمیم گیری

-حل مسأله

-تفکر خلاق

-4تفکر نقاد

-ارتباط مؤثر

-خود آگاهی

-همدلی

-مقابله با هیجان های منفی

-مقابله با استرس

-روابط بین فردی