مدّت زمان: 3 جلسه

-طلاق عاطفی چیست ؟

-نشانه های طلاق عاطفی چیست ؟

-پیامد های طلاق عاطفی چیست ؟

-درمان عمومی طلاق عاطفی چیست ؟