در این بخش می توانید بطور مستقیم نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با مدیریت کانون جناب آقای نوروزیان در میان گذاشته و پاسخ مناسب را از جانب ایشان در پست الکترونیکی خود دریافت نمائید.