مقررات دوره تربیت مربی مهدویت
زمان انتشار: 30 شهریور 1394 17:00:00
مقررات دوره تربیت مربی مهدویت

 

مقررات دوره تربیت مربی مهدویت:

1- هر مهدی پژوه به لحاظ شرعی و اخلاقی موظف به مطالعه دقیق تمامی آیین نامه ها و عمل به مقررات دوره می باشد.

2- دوره تربیت مربی هر هفته روزهای چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت 15 الی 20 و در محلی که متعاقبا توسط کانون تخصصی مهدویت و خانواده شهرستان لنجان اعلام خواهد شد، برگزار می گردد.

3- حضور مهدی پژوه در تمام موضوعات درسی الزامی است و ساعات غیبت در هر درس 6 جلسه ای نباید بیشتر از 2 جلسه باشد.

v    غیبت بیش از دو جلسه در صورت موجه تشخیص داده شدن توسط متصدی آموزش، به شرطی پذیرفته می شود که نمره امتحانی فرد در درس مذکور از میانگین نمره کلاس همان درس بالاتر باشد. در غیر این صورت درس حذف شده و باید در دوره های آتی یا در آزمون مجدد، جبران شود.

v    تاخیر در جلسات درس بیش از15 دقیقه و همچنین تاخیرهای کمتر از 15 دقیقه در سه جلسه، به عنوان یک جلسه غیبت محسوب می شود.

v    در صورتی که تعداد کل غیبت های یک فرد از 15 جلسه (5 روز) بیشتر باشد، از دوره حذف خواهد شد.

v    غیبت غیر موجه در آزمون هر درس به منزله نمره صفر است. درصورت غیبت موجه، متصدی آموزش با موافقت استاد مربوطه امتحان جداگانه ای به عمل می آورد. در غیر این صورت فرد می بایست در دوره های آتی یا در آزمون مجدد (درصورت برگزاری) آن درس شرکت نماید.

v    غیبت در جلسات درسی و امتحان در موارد زیر موجه محسوب می شود:

1)     بیماری خود یا یکی از اعضای خانواده با ارائه گواهی پزشکی

2)     فوت بستگان درجه یک خود یا همسر

3)     سایر موارد که با تقاضای کتبی به کارگروه اجرایی تشخیص داده می شود.

4- شرکت در کارگاه های ماهیانه (که در هر ماه یکبار برگزار می گردد) الزامی است.

v    هر مهدی پژوه موظف است حداقل یک موضوع را انتخاب کرده و در یک کارگاه به صورت کنفرانس ارائه نماید.

5- برخی از موضوعات در دوره مطالعاتی بوده و برای آن ها از طرف کانون کتاب معرفی و تهیه می شود و مهدی پژوه موظف است آن ها را مطالعه کرده و در زمان مشخص برای آزمون آن کتاب حاضر شود.

v    کتب مطالعاتی دوره عبارتند از:  عجیب ترین حقیقت تاریخ، آفتاب مهر و دادگستر جهان

6- شرکت در جلسات آزمون هر واحد درسی الزامی می باشد. آزمون جلسات هر هفته در هفته بعد برگزار خواهد شد. غیبت در جلسات آزمون در صورت موجه نبودن به منزله نمره صفر می باشد.

v    در صورتی که غیبت فرد در آزمون موجه تشخیص داده شود، متصدی آموزش با موافقت استاد مربوطه امتحان جداگانه ای از فرد به عمل می آورد. در غیر این صورت فرد می بایست در دوره های آتی یا در آزمون مجدد (درصورت برگزاری) آن درس شرکت نماید.

v    مهدی پژوه تنها به مدت یک هفته بعد از اعلام نتایج آزمون قادر به اعتراض به نمرات خواهد بود. رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی در نمره امتحان، با نظر استاد مربوطه قابل بررسی خواهد بود.

v    چنانچه مهدی پژوه در یک دوره در سه درس نمره کمتر از 14 کسب نماید، ادامه حضور وی در دوره با تشخیص متصدی آموزش امکان پذیر خواهد بود.

7- برخی از موضوعات و واحدهای درسی دارای تحقیق بوده و مهدی پژوه ملزم است از تاریخ اعلام موضوع تحقیق تا حداکثر یک ماه بعد، تحقیق خود را به آموزش تحویل دهد.

8- هر مهدی پژوه موظف است در پایان دوره براساس یکی از روش های تحقیق، موضوعی را انتخاب و بصورت مقاله یا پژوهش ارائه نماید.

v    پژوهش پایانی غیر از تحقیقات و فعالیت های کلاسی در طول دوره می باشد.

v    تحقیق پایانی باید طبق ضوابط آیین نامه پژوهشی پایانی دوره باشد.

v    فرصت تحویل تحقیق پایانی حداکثر تا سه ماه بعد از اتمام کلاس ها می باشد.

9- هر فرد پذیرفته شده در مصاحبه ورودی، ملزم به ارائه تعهدنامه به کانون جهت پایبندی به مقررات دوره و همچنین ارائه خدمت پس از پایان دوره و معادل با ساعات آموزشی به کانون می باشد. مدرک نهایی فرد پس از پایان این دوره تعهد تحویل مهدی پژوه خواهد گردید.