زمان انتشار: 14 اسفند 1393 12:28:00
توزیع بسته های فرهنگی ویژه سفیران فاطمی

این بسته فرهنگی که شامل کتاب حوادث فاطمیه ، عاشورای فاطمی ، بچه های فاطمی و مسابقات متنوع فرهنگی بعنوان تغذیه فکری مبلغین و سفیران فاطمی در پایان دوره آموزشی به شرکت کنندگان اهدا شد .