با توجه به تفاهم نامه کانون تخصصی مهدویت و خانواده با دفتر تبلیغات اسلامی استان و اعزام 10 مبلغ تخصصی خانواده و 10 مبلغ تخصصی کودک و نوجوان ،50 برنامه در سطح شهرستان برنامه ریزی گردید.برنامه خانواده و کودک و نوجوان شهرها به شرح ذیل است.

نام شهر

تعداد برنامه خانواده

تعداد برنامه کودک و نوجوان

زرین شهر

3

10

فولادشهر

2

10

چمگردان

2

4

سده لنجان

2

3

ورنامخواست

2

3

زاینده رود

1

-

باغبهادران

2

-

چرمهین

2

-

کچوئیه

3

2

جمع

18

32